Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ubytování v soukromí “U křížku”

Nová Hlína 20
Třeboň 379 01

I. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovatelem –

Karin Hambalíková IČO: 06855784 (dále jen ubytovatel), provozovatel ubytovacích služeb

“U křížku”
Nová Hlína 20
Třeboň 379 01

a klienty, kterým poskytuje ubytovatel ubytování v soukromí. Podmínky jsou pro obě strany závazné.

II. Vznik smluvního vztahu
Na základě poptávky klienta zašle ubytovatel nabídku ubytování v soukromí – objednávku s požadovanou ubytovací kapacitou, termíny a platebními podmínkami. Zaplacením rezervační zálohy nebo částky za ubytování klient potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a ubytovacím řádem a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

III. Platební podmínky
1. Ubytování
Cena pobytu je stanovena v nabídce ubytování v soukromí. Ceny se liší podle vybrané kapacity, počtu
osob. Úhrada pobytu probíhá ve dvou krocích:
1. Úhrada rezervačního poplatku (záloha na cenu za ubytování) ve výši nejméně 50% z celkové částky za ubytování, a to:
a) bezhotovostním převodem na účet č.ú.: 115-6994180227/0100
b) vkladem v hotovosti na účet č.ú.: 115-6994180227/0100

a to nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky klientem, není-li sjednáno jinak. V opačném případě není ubytovatel povinen objednanou kapacitu a termíny pro klienta rezervovat a je oprávněn v tomto termínu poskytnout ubytování třetí osobě.

2. Úhrada celkové částky za ubytování, od které bude odečtena zaplacená záloha a to:
a) bezhotovostním převodem na účet č.ú.: 115-6994180227/0100
b) vkladem v hotovosti na účet č.ú.: 115-6994180227/0100

a to nejpozději v den nástupu do ubytování, není-li se správcem sjednáno jinak. V opačném případě není ubytovatel klientovi objednanou ubytovací kapacitu povinen poskytnout. V případě úhrady předem na základě faktury musí být celková částka za ubytování připsána na účet ubytovatele nejpozději 7 pracovních dní před nástupem do ubytování, není-li sjednáno jinak. V opačném případě ubytovatel není zavázán ubytování v termínu uvedeném v objednávce poskytnout,
objednávka ubytování je stornována se sankcemi dle článku VII. VOP a ubytovatel je oprávněn ubytovací kapacitu poskytnout třetí osobě.
2. Rekreační poplatek
Podle obecně závazné vyhlášky města Třeboň se vybírá od osob, které ve městě Třeboň pobývají za účelem rekreace, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek činí 15.- Kč za 1 osobu a den. Rekreační poplatek není zahrnut v ceně ubytování.

IV. Práva a povinnosti klienta
1. Klient má právo
a) na poskytnutí všech informací týkajících se pobytu
b) využívat všech objednaných a zaplacených služeb
c) na jednu sadu klíčů zajišťující mu přístup do pronajatých prostor
2. Klient má povinnost
a) zaplatit dohodnutou cenu pobytu
b) dodržovat pravidla občanského soužití, chránit majetek ubytovatele a případnou způsobenou škodu
c) uhradit provozovateli ubytovacího zařízení před ukončením pobytu
d) uvolnit ubytovací kapacitu nejpozději do 10:00hod. posledního dne pobytu, není-li předem sjednáno jinak.

V. Práva a povinnosti ubytovatele
1. Ubytovatel má právo
a) na zaznamenání osobních údajů klientů, zejména pak jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (cestovního pasu), do ubytovací knihy
b) v případech, které nemůže ovlivnit (živelné pohromy atd.) na změnu termínu nebo na odstoupení od smlouvy.
c) v případě neuvolnění ubytovací kapacity klientem ve stanovené lhůtě účtovat pobyt i za další den/noc.
2. Ubytovatel má povinnost
a) poskytnout všechny informace týkající se pobytu.
b) zajistit zaplacené služby.
c) odstranit závady bránící řádnému průběhu pobytu klienta.

VI. Stornovací podmínky pobytu
V případě stornování pobytu klientem propadá předem uhrazená záloha.

Stornovací poplatky se nehradí v případě, že si za sebe klient najde náhradníka.
2. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby ubytování odstoupit od smlouvy, když klient i přes upozornění ubytovatele hrubě porušuje dobré mravy, úmyslně způsobuje ubytovateli škodu nebo jinak hrubě porušuje ustanovení VOP nebo ubytovacího řádu. Vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy. V případě, kdy klient ukončí pobyt v jeho průběhu (odstoupí od smlouvy), vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a
přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy.

VII. Odpovědnost za škody
1. Klient odpovídá za škody způsobené na majetku ubytovatele dle platných předpisů a je povinen
způsobenou škodu uhradit ubytovateli bezodkladně, v hotovosti na místě.
2. Ubytovatel odpovídá za škody vzniklé na majetku klienta dle § 433 a následující zák. č.40/1964 Sb.

VIII. Reklamace pobytu
V případě, že poskytnuté služby neodpovídají objednávce, má klient právo reklamace. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečných odkladů přímo u provozovatele nebo jeho zástupců. O reklamacích, které se nepodaří vyřešit přímo na místě, musí být sepsán protokol nejpozději v den ukončení pobytu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klient dává ubytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných ubytovateli při uzavírání objednávky ubytování a to za účelem jeho řádné identifikace a zajištění řádného plnění povinností a poskytování služeb ubytovatele. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Ubytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.

X. Ostatní ustanovení
1.  V cenách ubytování není zahrnuto žádné pojištění, stravování ani žádné jiné služby.